Antwerpse KMO-academie: algemene voorwaarden

 

 1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door SYNTRA PROVINCIE ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT, hier verder afgekort als SAB, te worden aanvaard. Zo zijn ondermeer andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van SAB niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door SAB.
 2. Bestellingen gedaan door SAB zijn enkel geldig indien SAB deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van SAB binden SAB niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door SAB steeds bij benadering medegedeeld en binden SAB niet.
 4. Elke factuur van SAB dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant op de factuurdatum te worden betaald. Voor welbepaalde opleidingen worden de betalingstermijnen bepaald in Art. 12 van deze voorwaarden. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.
 5. Onbetaalde factuurbedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van SAB om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien SAB een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro.
 6. Indien facturen van SAB onbetaald blijven op hun vervaldag, is SAB gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
 7. Klachten betreffende facturen van SAB dienen aangetekend aan SAB te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
 8. Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen aangetekend of per fax aan SAB te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.
 9. Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van SAB zo lang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.
 10. De koper die bij SAB goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan SAB een schadevergoeding te betalen gelijk aan 20% van de verkoopprijs; indien SAB de bestelling annuleert, dient zij aan de koper een schadevergoeding te betalen gelijk aan 20% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van partijen om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijzen dat hun schade groter is. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten.
 11. De cursist die zich bij SAB heeft ingeschreven voor een cursus in het kader van een voltijdse dagopleiding, of een taalopleiding dewelke meer dan 5 lesmomenten telt, kan deze inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt, gericht aan SAB, vóór aanvang van de derde lesweek. Voor lange opleidingen (dewelke geen voltijdse dagopleidingen zijn), dient de annulering te gebeuren voor aanvang van de vierde lesweek.
  Voor alle annuleringen in art. 11 geldt dat:
  > De eerste lesweek is de eerste week waarin de eerste les plaatsvindt.
  > Een lesweek loopt van maandagochtend tot maandagochtend.
  > Indien een cursist pas inschrijft na het eerste geplande lesmoment, dan is de eerste lesweek de week van inschrijving.
 12. De cursist die zich bij SAB wenst in te schrijven voor een cursus in het kader van een korte opleiding of lange opleiding van minder dan 5 sessies, of een taalopleiding van minder dan 5 sessies/lesmomenten, dient het cursusgeld te betalen vooraleer de cursus start. De cursist kan deze inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt, en dit ten laatste vóór aanvang van de cursus. Aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.
 13. SAB kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.
 14. Bij een geldige annulering (zoals gestipuleerd in art. 11 en 12) is steeds per geannuleerde cursus een administratiekost van 15 EUR verschuldigd. Indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de cursist terugbetaald na aftrek van 15 euro administratiekosten en na aftrek van de eventuele prijs van handboeken. Handboeken die aangekocht werden of deel uitmaakten van de prijs worden door SAB niet teruggenomen.
 15. De huurder die bij SAB lokalen, infrastructuur of materialen huurt kan de huurovereenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door SAB te ontvangen ten laatste drie werkdagen vooraleer de huurovereenkomst een aanvang neemt; de huurder dient dan alle onkosten, die SAB ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. Indien de huurder annuleert binnen een kortere termijn dan voormelde drie werkdagen, is de volledige huurprijs verschuldigd. Indien SAB naast verhuring ook diensten presteert is artikel 16 van de algemene voorwaarden van toepassing.
 16. De opdrachtgever die bij SAB diensten heeft besteld, zoals ondermeer onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de huur van lokalen, infrastructuur of materialen van SAB, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door SAB te ontvangen ten laatste één maand vooraleer de diensten een aanvang nemen; de opdrachtgever dient dan alle onkosten, ondermeer voor organisatie en catering, die SAB ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De opdrachtgever die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormelde maand dient aan SAB, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van SAB om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten.
 17. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.