Tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Syntra AB, alsook op alle overeenkomsten met en aanbiedingen aan klanten. 

Hierbij wordt met "Syntra AB" verwezen naar SYNTRA PROVINCIES ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT VZW, met zetel te Borsbeekseburg 32, 2600 Antwerpen, met KBO nr. 0410.797.275 

De term klanten zoals gebruikt in de eerste zin van dit artikel, verwijst naar elke persoon of entiteit die gebruik maakt van de opleidingsdiensten van SYNTRA AB, dan wel die – in geval van een aanbieding – interesse betoond heeft om gebruik te maken van deze opleidingen en/of andere dienstverlening (hierna verder, in het enkelvoud, een “Klant” genoemd).

De term Opleidingsdienst verwijst naar hetgeen de klant aankoopt zoals het door Syntra AB wordt aangeboden, wat zowel de levering van een goed kan zijn als de verstrekking van een dienst.

Onderhavige Algemene Voorwaarden primeren op de algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant, zelfs indien de voorwaarden van de Klant anders bepalen. Door het inschrijven voor een opleiding, wordt de Klant, tenzij bewijs van het tegendeel, geacht de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en ermee te hebben ingestemd.

Syntra AB richt de door haar aangeboden diensten op een professioneel publiek, waaronder begrepen wordt eenieder die de diensten van Syntra AB afneemt, geheel of gedeeltelijk, met het oog op een actuele of toekomstige professionele activiteit en in ieder geval met uitsluiting van afname van de diensten van Syntra AB voor doeleinden die volledig buiten de actuele of voorgenomen handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit van de Klant vallen.

De Klant verklaart door zijn inschrijving en door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, te handelen in een hoedanigheid zoals vermeldt in vorige alinea en derhalve niet te handelen als consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht. 

Het herroepingsrecht  is dan ook niet van toepassing en de klant beschikt  niet over een termijn van 14 dagen om van de inschrijving af te zien.

Opleidingen en overige diensten aangeboden door Syntra AB, die bestaan uit meerdere onderdelen (bijvoorbeeld een cursus bestaande uit opeenvolgende sessies) worden door Syntra AB steeds als geheel aangeboden. De Klant heeft in principe niet het recht om deze opleidingen slechts gedeeltelijk af te nemen. 

In afwijking op voornoemd principe kan in onderling overleg afgesproken worden dat de Klant kan inschrijven op een later moment, te weten nadat het eerste cursusmoment reeds heeft plaatsgevonden, en dit tegen de voorwaarden die desgevallend worden overeengekomen. 

Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van Syntra AB zijn indicatief en binden Syntra AB niet. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door Syntra AB steeds bij benadering medegedeeld en binden Syntra AB niet. Prijzen en andere vermeldingen kunnen door Syntra AB te allen tijde gewijzigd worden.

In het inschrijvingsgeld voor een opleiding is één examenkans voor de eindproef vervat. Voor bijkomende zittijden zal een extra inschrijvingsbedrag worden aangerekend.

Elke betalingsuitnodiging of factuur van Syntra AB dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen, bij wijze van compensatie of om andere redenen.

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent, met een minimum van 60 euro, onverminderd het recht van Syntra AB om in voorkomend geval de effectief geleden schade integraal te vorderen. Indien Syntra AB een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 60 euro. 

Indien facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra AB onbetaald blijven op hun vervaldag, is Syntra AB gerechtigd alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde. De wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra AB dienen gemotiveerd, schriftelijk en per aangetekend schrijven aan Syntra AB te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan Syntra AB te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

De koper die bij Syntra AB goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan Syntra AB alsnog de bestelde goederen te betalen.

Annulatievoorwaarden

Opleidingen die door Syntra AB worden aangeboden, kunnen door de Klant geannuleerd worden onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. 

Voor alle annuleringen geldt dat dit enkel schriftelijk kan:

 • via dit formulier
 • per aangetekend schrijven
 • of via een ondertekend annulatiedocument op de campus

Wat niet geldt als een geldige annulatie zijn alvast de volgende voorbeelden: het niet betalen van een factuur, vereiste diploma’s/getuigschriften ter controle niet bezorgen, vroegtijdig stopzetten van de opleiding, een mondelinge kennisgeving, een onvoldoende op een taaltest enz. 

De datum waarop Syntra AB de schriftelijke annulering door de Klant ontvangt, is de datum die geldt voor toepassing van onderhavige annulatievoorwaarden. 
Kosteloos annuleren door de Klant kan tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus. De cursus vangt aan op het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus. Bij annuleringen op een later ogenblik, zullen door Syntra AB annulatiekosten worden aangerekend, zoals hierna gestipuleerd:

 • bij een cursus met minder dan 10 sessies, dient het volledig verschuldigde bedrag (100%) te worden betaald;
 • bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, dient de helft van het volledig verschuldigde bedrag te worden betaald bij annulatie tot en met 6 kalenderdagen na aanvang van de cursus (50%);
 • bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, dient het volledig verschuldigde bedrag te worden betaald bij annulatie vanaf de 7e kalenderdag na aanvang van de cursus (100%).

Daarbij geldt dat: 

 • de eerste lesweek is de week waarin de eerste les plaatsvindt;
 • een lesweek loopt van maandagochtend 8.00 u. tot maandagochtend 8u00;
 • indien een Klant pas inschrijft na het eerste geplande lesmoment, dan is de eerste lesweek de week van inschrijving;
 • indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de Klant terugbetaald na aftrek van hogervermelde aanrekeningen. Handboeken worden niet terugbetaald. 
   
 Geldige Annulatie: tot 14 kalenderdagen voor start van de lessenTot 6 kalenderdagen na de start van de cursusLatere annulatie

opleiding minder dan 10 lessen

kostelooscursusgeld blijf verschuldigdcursusgeld blijf verschuldigd

opleiding van 10 of meer lessen

kosteloos50%cursusgeld blijf verschuldigd

 

Syntra AB kan zich ten allen tijde het recht voorbehouden om een cursus niet van start te laten. Waarvan de klant dan op de hoogte zal worden gesteld. Aan een ingeschreven Klant wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald. De Klant is niet gerechtigd op schadevergoeding.

Syntra AB behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Een verandering van locatie kan onder geen geval een reden zijn voor de Klant om de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden.

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Syntra AB omstandigheden ter kennis komen die Syntra AB goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft Syntra AB de keuze om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Syntra AB om schadevergoeding te vorderen. De vorderingen van Syntra AB op de wederpartij zijn in voorkomend geval onmiddellijk opeisbaar.

Deze overeenkomst behelst de verwerking van persoonsgegevens volgens het kader zoals geschetst in de privacyverklaring.

Ingeval van overmacht heeft Syntra AB het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de volledige of gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomst stop te zetten of de uitvoering ervan in overleg uit te stellen. Overmacht omvat o.m. natuurrampen, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering van onze diensten of de uitvoering van onze opleiding verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die Syntra AB dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval, dient/dienen de desbetreffende bepaling(en) op zodanige wijze geïnterpreteerd te worden zodat deze als geldig en afdwingbaar beschouwd kunnen worden en opdat de initiële bedoeling van de betrokken bepaling voor zoveel als mogelijk wordt behaald en nagestreefd.

Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht van toepassing. Enkel de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen is materieel en territoriaal bevoegd om kennis te nemen van betwistingen tussen partijen.  

Onze lange gecertificeerde opleidingen (getuigschrift of diploma) worden georganiseerd door Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het BTW-nummer is BE 0410797275.

Onze korte (niet-gecertificeerde, enkel attest lesvolging) opleidingen en bedrijfstrainingen worden georganiseerd door Syntra Bizz. BTW-nummer: BE 0505678915.