Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door SYNTRA PROVINCIES ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT, hier verder afgekort als SAB, te worden aanvaard. Zo zijn o.a. andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van SAB niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door SAB.

Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van SAB binden SAB niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door SAB steeds bij benadering medegedeeld en binden SAB niet.

Elke betalingsuitnodiging of factuur van SAB dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.

Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van SAB om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien SAB een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro.

Indien facturen of betalingsuitnodigingen van SAB onbetaald blijven op hun vervaldag, is SAB gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van SAB dienen schriftelijk of via dit formulier aan SAB te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan SAB te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van SAB zolang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

De koper die bij SAB goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan SAB alsnog de bestelde goederen te betalen.

Annulatievoorwaarden

De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.

Voor alle annuleringen geldt dat dit enkel schriftelijk kan:

 • via dit formulier
 • via e-mail
 • per aangetekend schrijven
 • of via een ondertekend annulatiedocument op de campus

De datum van ontvangst door Syntra is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan enkel 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Nadien worden annulatiekosten aangerekend:

 • bij een cursus met minder dan 10 sessies, betaal je het volledig verschuldigde bedrag (100%).
 • bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je de helft van het volledig verschuldigde bedrag tot en met 6 dagen na aanvang van de cursus (50%). Schrijft een cursist pas in na het eerste geplande lesmoment (opleiding > = 10 lessen), dan kan de cursist annuleren aan 50% tot en met 6 kalenderdagen na zijn/haar eerste les.
 • bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je het volledig verschuldigde bedrag vanaf de 7e dag na aanvang van de cursus (100%)

Bijvoorbeeld een cursus van 10 sessies of meer die start op 20/9 kan ten laatste op 26/9 geannuleerd worden aan 50%.

 • de eerste lesweek is de eerste week waarin de eerste les plaatsvindt.
 • een lesweek loopt van maandagochtend 8.00 u. tot maandagochtend 8.00 u.
 • indien een cursist pas inschrijft na het eerste geplande lesmoment, dan is de eerste lesweek de week van inschrijving.
 • indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de cursist terugbetaald na aftrek van hogervermelde aanrekeningen. Handboeken worden niet terugbetaald. 

In het inschrijvingsgeld voor een opleiding is één examenkans voor de eindproef vervat. Voor bijkomende zittijden zal een extra inschrijvingsbedrag worden aangerekend. 

SAB kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. SAB behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. De vorderingen van SAB op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan SAB omstandigheden ter kennis komen die SAB goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
 • Indien openstaande koopprijzen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum, is SAB gerechtigd, na schriftelijke mededeling, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden In deze gevallen kan SAB naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van SAB schadevergoeding te vorderen.

Met de gebruiker-opdrachtgever die beroep wil doen op de diensten van SAB betreffende ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen  en eventueel bijkomende diensten zoals onthaal, catering etc... zal een aparte overeenkomst "Actieve ter beschikkingstelling" worden opgemaakt. In deze overeenkomst kunnen bijkomende voorwaarden worden bepaald. Deze zijn van toepassing bovenop de Algemene voorwaarden van SAB die onverminderd van toepassing blijven. De annulatievoorwaarden bepaald in de bovenvermelde overeenkomst vervangen de in artikel 10 bepaalde annulatievoorwaarden. 

De cursist geeft aan het SYNTRA-netwerk het recht om in functie van hogervermelde opleiding zijn dossier te beheren via het VDAB-Cliëntvolgsysteem. De hier verzamelde persoonsgegevens kunnen door VDAB en SYNTRA worden gebruikt om de financiering van deze opleiding door ESF te verkrijgen. Met het oog op een zo snel en correct mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensdatabanken (AMI / CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel. De cursist heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ingeval van overmacht hebben partijen het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de volledige of gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomst stop te zetten of de uitvoering ervan in overleg uit te stellen. Overmacht omvat o.m. natuurrampen, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering van onze diensten of de uitvoering van onze opleiding verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die partijen dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Onze lange gecertificeerde opleidingen (getuigschrift of diploma) worden georganiseerd door Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het BTW-nummer is BE 0410797275.

Onze korte (niet-gecertificeerde, enkel attest lesvolging) opleidingen en bedrijfstrainingen worden georganiseerd door Syntra Bizz. BTW-nummer: BE 0505678915.