Algemene bepalingen
Algemeen

Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant (Syntra AB) engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van zijn docenten. Syntra AB houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van de persoonsgegevens die verzameld worden van potentiële, huidige en voormalige docenten met het oog op algemeen management, human resources, loondoeleinden enz.

Definities

In het kader van deze privacyverklaring wordt verstaan onder :

 • ‘Persoonsgegevens’: elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • ‘Verwerking van persoonsgegevens’: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, uitlijnen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.
 • ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel of de doelstellingen bepaalt waarvoor, en de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verwerkt. In dit geval is Syntra AB verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn docenten.
 • ‘Verwerker’: de natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • ‘Betrokkene’: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 • ‘Ontvanger’: een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, overheidsinstantie of ander lichaam waaraan de persoonsgegevens worden bekendgemaakt.
 • ‘DPO’ of de ‘Data Protection Officer’ (Functionaris voor de Gegevensbescherming in het Nederlands): de DPO ziet toe op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie en adviseert de organisatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
Reikwijdte

Deze privacymededeling verklaart hoe Syntra AB omgaat met persoonsgegevens van docenten en is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens van docenten worden er bij Syntra AB verwerkt?

Als werkgever bewaart Syntra AB persoonsgegevens van al haar docenten. Deze persoonsgegevens zijn onder meer de volgende: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, CV, werkervaring, opleidingsgegevens, getuigschriften, foto’s, informatie over uw gezinssituatie, enz.

Daarnaast is er zowel op het hoofdkantoor van Syntra AB als op bepaalde lesplaatsen camerabewaking voorzien. Wanneer op de camerabeelden natuurlijke personen te zien zijn, bevatten deze beelden ook persoonsgegevens en is deze privacyverklaring van toepassing. Informatie over de camera’s is te verkrijgen bij de leidinggevende van de betrokken lesplaatsen en voor het hoofdkantoor bij de DPO.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

Syntra AB zal de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het aangaan en onderhouden van een werknemers-/werkgeversrelatie, loonadministratie en administratie van de docentenvoordelen, beheer van de werkplanning, het organiseren van evenementen, het plannen van aanvullende opleidingen en het opvolgen van de loopbaan van de docent in de vorm van evaluaties. De camerabewaking die op het hoofdkantoor van Syntra AB en in een aantal lesplaatsen voorzien is, heeft tot doel de bescherming van de goederen van Syntra AB.

Syntra AB verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op een wijze die compatibel is met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of die door de docent worden geautoriseerd. Syntra AB neemt verder ook alle passende stappen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens accuraat, actueel en betrouwbaar zijn ten aanzien van de vooropgestelde doeleinden. Houd er wel rekening mee dat u mede verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens. Als bepaalde informatie gedurende uw loopbaan verandert, dient u dit actief en zo snel mogelijk te melden bij de personeelsdienst.

De verwerking van persoonsgegevens door Syntra AB van diens docenten is gerechtvaardigd door het bestaan van een arbeidscontract tussen de docent en Syntra AB of is noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die op Syntra AB rusten. Ten slotte zijn er ook verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Syntra AB jouw toestemming vraagt. Dit is namelijk het geval bij het nemen van foto’s ter bevordering van de bedrijfscultuur (bijvoorbeeld voor de kennismakingsfiche, voor het aanmaken van badges, …). Indien je liever niet hebt dat jouw foto’s voor dergelijke doeleinden gebruikt worden, kan je dit melden aan marketing.

Doorgifte van persoonsgegevens
 • Om bepaalde van de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren, geeft Syntra AB uw persoonsgegevens door aan volgende relaties:
 • Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen
 • Sociaal Secretariaat: ADMB
 • Kinderbijslagfonds: ADMB
 • Arbeidsongevallenverzekering: KBC
 • Beroepsfederaties en –fondsen
Bewaartermijn van persoonsgegevens

Syntra AB neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet. Deze bewaartermijn kan wel langer zijn dan de termijn dat iemand in dienst is of bij Syntra AB betrokken is. Indien je meer informatie wenst over de bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens, kan je op de personeelsdienst vragen naar de specifieke richtlijn omtrent bewaartermijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die u ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Syntra AB neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien.

Rechten van de docent omtrent zijn persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan Syntra AB heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of gegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op bezwaar of uw recht op beperking. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat uw deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de personeelsdienst.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op een manier die overeenkomt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Over dergelijke wijzingen zal u op toepasselijke wijze worden geïnformeerd.

Contact

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van je rechten omtrent je eigen persoonsgegevens die Syntra AB verwerkt, kan je contact opnemen via volgend e-mailadres: gdpr@syntra-ab.be