Het cursusjaar 2017-2018 gaat zijn laatste weken in. Je examens en eventuele eindproefverdediging is weldra achter -de rug. We informeren je alvast graag over de praktische gang van zaken aan het einde van het cursusjaar en het begin van het volgende cursusjaar.

Examens & punten

Examens worden afgenomen op de daarvoor voorziene momenten in het lessenrooster. Sinds oktober 2017 dienen de docenten de examenpunten, net zoals de aanwezigheden, zo snel mogelijk in te geven via het ADX-portaal. De papieren puntenlijst, de verbeterde examens, het evaluatieformulier voor elke niet-geslaagde cursist en de opgaven voor een eventuele tweede zittijd, dienen ook nog steeds binnen de 5 werkdagen aan de campus bezorgd te worden.

Of een cursist geslaagd is of niet hangt vaak niet alleen af van jouw vak, maar ook van andere vakken. De totale resultaten moeten daarom soms eerst bij elkaar gelegd worden om te kunnen bepalen of een cursist wel degelijk geslaagd is. Daarom deel je als docent nooit zelf punten of resultaten mee aan je cursisten.

Deliberatie

We vragen je ook om voor elke niet-geslaagde cursist een evaluatieformulier bij te voegen. Dit document helpt de deliberatiecommissie bij het beoordelen of de cursist eventueel gedelibereerd kan worden. Hoe meer achtergrondgegevens het evaluatiedocument bevat, hoe duidelijker het beeld wordt dat de deliberatiecommissie krijgt van je cursist. Een voorbeeld van een goed ingevuld evaluatieformulier vind je ook in de bijlage. Vul het document steeds volledig en consequent in. Zorg ook dat je commentaar in lijn is met het advies dat je geeft om de cursist al dan niet in aanmerking te laten komen voor deliberatie.

Praktijkproeven & eindproeven

De cursisten in de leertijd, de voltijdse dagopleidingen en de laatstejaars van de avondopleidingen leggen ook een eindproef en/of een praktijkproef af en verdedigen deze voor een jury. Het is altijd mogelijk dat je sectorconsulent of een adviseur van Syntra Vlaanderen onverwacht je eindproeven bijwonen. Een eindproef is een belangrijk moment in de opleiding. Pedagogisch adviseurs komen deze controleren op het goede verloop, sectorconsulenten komen kijken in welke mate ze je kunnen ondersteunen bij het perfectioneren van de eindproef. In deze tijd is extra controle en verantwoording niet meer verwonderlijk. Ons gezamenlijk doel? Kwaliteitsvolle opleidingen!

Pedagogische tips voor herhalingslessen en examenvragen

Dat herhalen belangrijk is, staat niet ter discussie. Alleen de manier waarop dit gebeurt is wel belangrijk.

Maak er een digitale wedstrijd van

De meest saaie dingen kun je voor cursisten interessant maken door een competitief element toe te voegen. Omdat vrijwel alle leerlingen tegenwoordig een smartphone hebben en er tal van tools beschikbaar zijn die je gratis kunt gebruiken, is dit supersimpel! Probeer Kahoot of Socrative eens? Twee online tools waarmee je spelelementen in je les kunt inbrengen.

Kahoot

 

Socrative 

 

Laat leerlingen aan elkaar uitleggen

Een andere manier om cursisten te activeren tijdens een herhalingsles, is door ze zelf de stof uit te laten leggen aan hun klasgenoten. Verdeel de klas in groepjes en geef elke cursist de opdracht om een deel van de stof aan de rest van het groepje uit te leggen. Elke cursist legt een ander stuk van het leermateriaal uit. Laat ze vrij in de manier waarop ze dat willen doen! Bijvoorbeeld met een Powerpoint of Prezi, een filmpje of door te discussiëren over stellingen. Zo leren ze het zelf ook beter.

Juryleden eindproeven

Sinds 1 januari 2018 zal de uitbetaling van juryleden voor de eindproeven niet langer door Syntra Vlaanderen gebeuren, maar door Syntra AB zelf.

Eén van de sociaal-juridische gevolgen hiervan is dat docenten niet langer jurylid mogen zijn of dat de juryleden van de eindproeven geen arbeidsovereenkomst bepaalde duur / dimona mogen gehad hebben in het lopende fiscaal en cursusjaar.

Mocht je als docent in het verleden wel als jurylid ingeschakeld geweest zijn, dan kunnen we jou helaas deze vraag in de toekomst niet meer stellen.