Examen & punten, Dimona aangifte van Kleine Statuten en infomomenten.

Friendly reminder: Examen & Punten

Het cursusjaar staat al weer even op de rails, waardoor we ook opnieuw over examens kunnen beginnen spreken. En als we over examens spreken, dienen die ook verbeterd en verwerkt te worden.

Daarom graag enkele afspraken om een vlotte afhandeling mogelijk te maken :

  • tijdens het jaar dienen de punten één week na het examen door jou ingevuld te worden via het docentenportaal
  • daarbij bezorg je ons ook de verbeterde examens, eventueel ook notities gemaakt tijdens een mondeling examen
  • evenals een ingevuld motivatieformulier voor elke niet-geslaagde cursist
  • en de opgaven voor de 2de zittijd
  • houd best ook een kopie van de opgevraagde documenten bij als bewijs, o.a. ondernemingsplan, eindwerk, attesten, formulieren, …

In juni kunnen kortere timings opgelegd worden vanwege deliberatie.

Dimona Aangifte van Kleine Statuten

De wet van 21 december 2018 regelt een veralgemeende verzekerbaarheid van niet aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen stagiairs voor arbeidsongevallen. Deze wet gaat in vanaf 1/1/2020.

De nieuwe regelgeving is van toepassing op de betaalde stageovereenkomsten in het kader van de ondernemerschapstrajecten die niet onder het RSZ-statuut alternerende opleiding vallen en op de onbetaalde stageovereenkomsten die gesloten worden in het kader van een ondernemerschapstraject.

Heel concreet betekent dat Syntra AB vanaf 1/1/2020 een dimona-aangifte zal moeten doen voor alle cursisten die in het kader van hun opleiding een onbezoldigde stage volgen, met uitsluiting van het werkplekleren in alternerende opleidingen. Voor bezoldigde stages wordt deze verplichting gelegd bij de werkgever / stageplaats.

In dat kader zal ook het stagecontract aangepast worden en trachten we alle vormen van stagecontracten voortaan te standaardiseren.

Data infomoment

Op zaterdag 16 mei en woensdagavond 2 september 2020 zetten we de deuren open van onze campussen Antwerpen, Leuven en Mechelen. Spread the word!