Ontdek onze projecten en zie hoe Syntra AB met diverse Vlaamse en zelfs Europese partners samenwerkt om onze opleidingen zo kwalitatief en actueel mogelijk te kunnen aanbieden en zo onze missie waar te maken.

Partners

Vele van deze projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van onder andere
 

Partners

Missie

We werken rond verschillende thema ’s zoals techniek en innovatie, digitalisering, duurzaamheid, ondernemerschap en levenslang leren met oog voor inclusie en duurzaamheid.

Ontdek hier onze projecten en zie hoe Syntra AB met diverse Vlaamse en zelfs Europese partners samenwerkt om onze opleidingen zo kwalitatief en actueel mogelijk te kunnen aanbieden en zo onze missie waar te maken.

Projecten

2024
ENERGIETRANSITIE-VLAIO Call

Met steun van 

Met de opleiding voor de transitie naar meer duurzaamheid en een koolstofarme economie zorgt Syntra Bizz er mee voor dat er voldoende handen worden klaargestoomd om op korte termijn de noodzakelijke energietransitie te helpen slagen. Syntra Bizz was één van de zes actoren die de gunning kreeg binnen de VLAIO call 2023-14.

Met de opleiding voor de transitie naar meer duurzaamheid en een koolstofarme economie zorgt Syntra Bizz er mee voor dat er voldoende handen worden klaargestoomd om op korte termijn de noodzakelijke energietransitie te helpen slagen. Syntra Bizz was één van de zes actoren die de gunning kreeg binnen de VLAIO call 2023-14.

Januari 2024 - 31 december 2025

Aanpakken energie-uitdagingen

Het opleidingstraject duurzame energietransitie en transformatie ontwikkeld door Syntra Bizz / Syntra AB en Alex Polfliet met de gewaardeerde ondersteuning van VLAIO.

Opleidingstraject
Dit traject bestaat uit drie modules die samen of apart gevolgd kunnen worden.

  1. De fundamenten van energiemanagement en duurzame ontwikkeling, de energiemarkt en het energiebeleid.
  2. Strategische planning voor energietransitie naar hernieuwbare energie binnen bedrijven.
  3. Het toepassen van nieuwe technologieën en innovaties op het gebied van groene energie, elektrificatie van bedrijfsprocessen

De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk, met case studies, bedrijfsbezoek en interactieve sessies die ervoor zorgen dat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden. Onze topdocenten zijn ervaren professionals uit de industrie die diepgaande inzichten delen en je begeleiden op je leerweg.

Cursisten die deze topopleidingen volgen zullen in staat zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie en groene technologie. Ze kunnen hun expertise inzetten om bedrijfsprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen en groene initiatieven te bevorderen.

Deze opleiding is gericht op zowel grote als kleine bedrijven en overheidsinstanties.

Nood aan gekwalificeerd personeel

Bedrijven in Vlaanderen hebben behoefte aan gekwalificeerd personeel met expertise in duurzame energietransitie. Ze zijn op zoek naar professionals die kunnen helpen bij het implementeren van groene initiatieven en het behalen van milieudoelstellingen. Deelnemers aan deze opleiding kunnen de nodige expertise vergaren om vervolgens een duurzame energietransitie te faciliteren binnen hun organisatie.

Beleidsadviseur

De overheid speelt een cruciale rol in het stimuleren van duurzame praktijken. Cursisten met expertise in duurzame energietransitie kunnen overheden ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid voor hernieuwbare energie en klimaatbescherming.

Ben jij de huidige of toekomstige energietransitiemanager die jouw bedrijf nodig heeft om voorop te lopen in de duurzame transformatie? Schrijf je dan in bij Syntra Bizz / Syntra AB via https://www.syntra-ab.be/opleidingen/duurzame-energietransitie-en-transformatie-de-energiemarkt-en-het-energiebeleid.

Neem deel aan onze GRATIS lanceringsevent op 24/06 met een uniek bezoek aan de duurzaamheidssite van Nike in Laakdal.

Heb je dit event gemist? Geen nood: in oktober 2024 komt er een tweede kans.

#DuurzameEnergietransitie
#AlexPolfliet
#VLAIO
#HernieuwbareEnergie
#EnergieEfficiëntie
#Nike

www.vlaio.be

2023
Erasmus Greenlab: een groenere arbeidsmarkt door partnerschappen tussen beroepsonderwijs en -opleiding
Greenlab

oktober 2023

Dankzij de Erasmus-samenwerking en -subsidie kan Syntra AB in een internationaal consortium meewerken aan het importeren van de groene gedachte in iedere beroepsopleiding door het aanbieden van micro-credentials.

In haar Europese Green Deal heeft de Europese Commissie al een duidelijke visie uiteengezet over de manier waarop zij tegen 2050 klimaatneutraliteit wil bereiken, waarbij zij het belang benadrukt om ons dagelijks leven en onze mentaliteit aan te passen, inclusief de manier waarop we produceren en consumeren, werken en samenleven.

Daarom is het van cruciaal belang om mensen te voorzien van de juiste vaardigheden en kennis om actief bij te dragen aan deze algehele transformatie, waarbij sociale rechtvaardigheid en inclusie worden bevorderd voor een rechtvaardige transitie.

Binnen deze context zijn microcredentials geleidelijk naar voren gekomen als een innovatieve maatregel om gerichte, flexibele, inclusieve leertrajecten te stimuleren om de vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om te slagen in een snel veranderende realiteit. Daarom zal Syntra AB in een groot consortium van internationale partners meewerken om de groene gedachte te importeren in iedere beroepsopleiding. Het GREENLAB-partnerschap zal in de eerste plaats de gemeenschappelijke transversale en sectorspecifieke technische vaardigheden identificeren die nodig zijn om tegemoet te komen aan de grote veranderingen die worden gestimuleerd door de groene transitie, met specifieke aandacht voor deze professionele figuren.

Gefinancierd door de Europese Unie. De weergegeven standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of Erasmus. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Greenlab
EFRO-project 2018 - ‘State of the art investeringen Syntra AB’
EEPRO

september 2023

Dankzij de EFRO-subsidie kan SYNTRA AB & BIZZ versneld de geplande 14 digiboards, 18 laptopzuilen en 9 Wacom-tekentablets aankopen,  alsook een leerpad voor de docenten laten ontwikkelen om excellent met deze apparatuur te leren werken. Zo zetten wij de volgende stap richting digitaal leren.

Met deze gloednieuwe, state-of-the-art apparatuur zet Syntra in op een verhoogd aanbod aan hybride leren en biedt zo aan elke persoon die een beroepsgerichte opleiding wil volgen, de kans om zijn/haar ambitie te realiseren en deel te nemen aan levenslang leren.

Met deze investering kan Syntra haar doelgroep versterken en vergroten. Concreet willen we enerzijds digitaal leren versnellen en anderzijds inclusiever werken en levenslang leren aanmoedigen voor een ruimere doelgroep. Hybride & digitaal leren vormen de vandaag het nieuwe onderwijslandschap. Deze tendens was ingezet maar is stevig versneld sinds de coronacrisis. Een deel van het ‘oudere’ of kortgeschoolde publiek, de kleine zelfstandige, de KMO-medewerker,…. kon maar moeizaam aanklampen. Met deze investering verkleinen we jaar na jaar deze kloof.

Niet iedereen is in de mogelijkheid om elke keer op het geplande uur op de campus te geraken, maar dankzij hybride leren, stijgen die kansen -en dus ook inclusiviteit- exponentieel. De cursist kan van op elke gekozen locatie op het geplande uur ‘inloggen’ in zijn klas en via schermen interactief deelnemen aan de vorming. Dankzij dit aanbod zullen meer mensen zich durven inschrijven in een opleiding of in staat zijn de cursus ook te voleindigen als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen gedurende de opleiding.

Hybride leren is een perfecte manier voor meer verspreiding van kennis en innovatieve toepassingen met als doel economische valorisatie te verhogen en te laten doorstromen naar Vlaamse ondernemingen.  

Wat betreft de laptopzuilen: In de Syntra-omgeving werken cursisten heel vaak met eigen laptops. Echter zijn de lokalen hier nog niet allemaal op voorzien en zijn er niet voldoende aansluitpunten om laptops op te laden. De verplaatsbare laptopzuil is in deze een absolute must om op deze manier de lokalen op een flexibele manier te voorzien van voldoende stroompunten. Bovendien kan hij ook worden ingezet met dataframes voor een stabiele internetverbinding. Op deze manier kunnen cursisten optimaal gebruik maken van de nieuwste technologieën, (online) samenwerken en casten naar de digitale smartboards.

Met de tablets zorgen we ervoor dat de cursisten over de meest geavanceerde en noodzakelijke hard- en software beschikken om hun opleiding te kunnen volgen en zich optimaal voor te breiden op hun leven als ondernemer.

Syntra dankt EFRO om dit mee mogelijk te maken.

Appel³: opleiding Logistiek Medewerker Kinderdagverblijf en Werkplekcoach
Stad Antwerpen

mei 2023

Het Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren, of kortweg APPeL³, wil de kansen van kort- en oudgeschoolde werknemers op de arbeidsmarkt verhogen. Syntra AB ontwikkelt dankzij dit project twee opleidingen binnen de kinderopvang: enerzijds een voortraject aan de EVC Kinderbegeleider namelijk: Logistiek Medewerker Kinderdagverblijf en anderzijds een upgrade voor bestaande Kinderbegeleiders namelijk Werkplekcoach.

Logistiek medewerker Kinderdagverblijf en Werkplekcoach 

Syntra AB, Kinderdagverblijf Kinderspel en Wingparent (een ondersteunend bedrijf voor Kinderdagverblijven) slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van twee praktijkgerichte trainingen binnen de sector van de Kinderdagverblijven, dankzij de steun van de Provincie Antwerpen. 

Omdat we weten hoezeer de sector van de kinderdagverblijven moeite heeft om personeel te vinden en te houden, ontwikkelen we enerzijds een opleiding voor Logistiek medewerker Kinderdagverblijf. Dit traject zet erop in om kort- en oudgeschoolde werkenden -alsook nieuwe krachten- voldoende basisvaardigheden mee te geven zodat ze efficiënt kunnen instappen en meedraaien in een kinderdagverblijf, als ondersteuners van de kinderbegeleiders op de werkplek met kleine taken zoals helpen bij het eten bereiden, opscheppen, kindjes voeden of verluieren of meehelpen in de administratie, zonder de eindverantwoordelijkheid te dragen. We brengen hen onder andere ook taalvaardigheden en digitale skills bij, leren hen werken met een online platform enz. Dit voortraject verkleint de drempel voor deze mensen om nadien ook effectief in te stappen in een EVC-traject- voor kinderbegeleider.  

Anderzijds ontwikkelen we een traject Werkplekcoach. Dit is een praktijkgerichte training die de werkende kinderbegeleiders opschalen tot werkplekcoaches. Deze coaches kunnen dan met de collega ‘op de werkplek aan de slag gaan om hun vaardigheden (taal, digitale vaardigheden, heen-en-weerboekjes,…) te versterken. Zij kunnen nieuwe medewerkers ook aanmoedigen om één of beide leertrajecten te gaan volgen. Het geeft carrièreperspectief voor mensen met ambitie in de kinderdagverblijven.  

De ontwikkeling is in volle gang en we denken de testfase uit te rollen in januari 2024.  

Dit project ontvangt financiële steun van Provincie Antwerpen binnen de projectoproep “co-creatie van aangepast opleidingsaanbod”. Hiermee wil de provincie Antwerpen de inzetbaar- en weerbaarheid van kort- en oudgeschoolde werkenden verhogen via het versterken van (digitale) basisgeletterdheid alsook de leercultuur in ondernemingen ondersteunen. Voor meer info, surf naar deze weblink.

AMV ELC ("ArbeidsMarktVraag gedreven Energy Learning Community")

 

Interreg

april 2023

Europa is zich bewust van de noodzaak aan beter opgeleide vakmensen inzake energie om het tekort weg te werken op de arbeidsmarkt. Interreg Nederland-België schreef er een project voor uit. Een groot consortium aan zwaarwichtige partners, waaronder ook het SYNTRA-netwerk, krijgt drie jaar de tijd om het grensoverschrijdende arbeidsmarkt- en opleidingsproject ArbeidsMarktVraag gedreven Energy Learning Community (AMV ELC) uit te werken.

Met Interreg-subsidies helpt het AMV-ELC-project de SYNTRA om de essentiële competenties mee te detecteren en daar de geschikte opleidingen voor te ontwikkelen.

Samen met cruciale partners zoals Flux520, Volta, universiteiten en arbeidsmarktbemiddelaars werkt dit project concreet toe naar een antwoord op het tekort aan vaklui die gespecialiseerd zijn in de energietransitie. Er is een markt- en tewerkstellingspotentieel dat Nederland en België niet verloren mogen laten gaan. Het belang van de energietransitie is vandaag de dag groter dan ooit. Niet alleen vanwege de klimaatverandering, maar ook in het streven naar meer onafhankelijkheid als het gaat om energievoorziening.

Opslag van Elektrische energie is een nieuwe markt in het hart van de energietransitie. Batterijen zijn een sleuteltechnologie voor koolstofneutrale mobiliteit en energieopslag in electriciteitssystemen. Deze sector is in volle ontwikkeling. Een tekort aan arbeidskrachten wordt op dit moment gezien als de grootste bedreiging voor het tijdig realiseren van de energietransitie. De uitdaging is om voldoende vakmensen met up-to-date kennis en vaardigheden in het veld te krijgen. De toestroom vanuit het onderwijs zal de komende jaren niet toereikend zijn om aan de vraag naar technisch personeel te voldoen. Vakkennis bouw je op in de praktijk in remote labs, bij aangesloten kennisinstellingen en hands-on bij bedrijven. Een eigentijdse aanpak, aantrekkelijk voor beginners en op maat voor vaklui.

Grensoverschrijdende samenwerking met bundeling van kennis afkomstig Nederland en Vlaanderen in combinatie met toepassing in de praktijk bij gespecialiseerde bedrijven in de regio bieden de oplossing. Vandaar dat de SYNTRA mee inzetten om de beste opleidingen te kunnen geven in deze sector.

 

Het project AMV-ELC is gefinancierd binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland VI programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info op www.grensregio.eu.  

Met de (financiële) steun van Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Vlaams Brabant, Provincie Antwerpen, en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

#energietransitie #opleiden #grensregio #Vlaanderen #Nederland #Europabijons

Website: https://energylearningcommunity.eu/
Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/amv-energy-learning-community/

Partners: Baandomein Flux50 Green Energy Park Katholieke Universiteit te Leuven Oanax Schakel Sterk in Samenwerking SYNTRUM Technische Universiteit EindhovenUniversiteit GentVolta The Future.
Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Jumpstarters
Jumpstarters

Maart 2023

Samen met VDAB en Stebo doet SYNTRA haar DNA als opleider van de denkende doener alle eer aan. Met het project Jumpstarters bieden de SYNTRA aan werkzoekenden een persoonlijke begeleiding om hun ondernemersidee actief te verkennen en de haalbaarheid ervan in kaart te brengen, met de bedoeling om binnen het jaar een eigen zaak lopende te hebben

VDAB vraagt in dit project aan de SYNTRA om een dienstverlening aan te bieden aan werkzoekenden die een ondernemersidee hebben.

'Jumpstarters' helpt kandidaat-ondernemers die een afstand ervaren tot ondernemerschap. Werkzoekenden, kwetsbare werknemers, niet-beroepsactieven, inburgeraars, asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermd kunnen rekenen op een begeleidingstraject op maat van maximaal 12 maanden. In die periode onderzoekt  een ervaren SYNTRA-ondernemersadviseur de noden en het ondernemerspotentieel van de kandidaat die VDAB toeleidt.

Ben je werkzoekend, werk je deeltijds of word je bedreigd door ontslag? Wil je de draad terug oppikken of ben je nieuw in ons land? Jumpstarters biedt je een persoonlijke begeleiding om jouw ondernemersidee actief te verkennen en de haalbaarheid ervan in kaart te brengen op basis van een persoonlijk actieplan en een ondernemersplan.

Geïnteresseerd?

Neem contact, eerst met je VDAB-adviseur en vervolgens met de SYNTRA-ondernemersadviseurs! Zij werken een begeleidingstraject-op-maat uit.

www.jumpstarters.be  
https://www.syntra-ab.be/jumpstarters

2022
Duurzaam Versterken van de Digitale Vaardigheden
Digitale vaardigheden

Juni 2022

Vlaio stimuleert de SYNTRA om oog te hebben voor het Vlaamse Doel- en kansengroepenbeleid (DKGB) en keurt op jaarbasis een budget god waarbinnen de SYNTRA een aantal zinvolle projecten kunnen voorstellen, zoals het Duurzaam Versterken van Digitale Vaardigheden (DVDV).

Kan jij nog volgen? De digitale wereld evolueert voortdurend. Je hoeft geen expert te worden om “mee” te zijn, maar het is wel handig als je enkele basisbegrippen onder de knie hebt.

Daarom ontwikkelde Syntra deze digitale leersnacks: toegankelijke modules om je digitaal sterker te maken, zodat ook jij kan volgen.

Met dit project willen we inzetten op de kansengroep “personen die onvoldoende digitaal vaardig zijn om 'mee' te zijn met de essentiële online diensten van onze maatschappij”. De SYNTRA zetten gezamenlijk een gratis en duurzaam beleid op rond digitale geletterdheid terwijl onze docenten, coaches en cursusbegeleiders doordrongen zijn van de nood aan digitale transformatie bij cursisten die onvoldoende digi-vaardig zijn.

www.syntra.be/dossier/digitaalsterk/

E-tools in de hybride leeromgeving
Hybridetools

mei 2022

Vlaio en Europa ondersteunen de SYNTRA om onze dienstverlening maximaal te moderniseren zodat we meer gepersonaliseerde leerwegen en hybride leeromgevingen kunnen aanbieden aan onze cursisten. Zo krijgt Levenslang Leren een passende plaats in 'the flow of life'.

Het project “Etools in de hybride Leeromgeving” kadert in de methodische transitie, een belangrijk onderdeel in het meerjarenplan van de SYNTRA, met oog voor inclusie en duurzaamheid.

Vlaio en Europa zien de meerwaarde in om de SYNTRA hierin te versterken. Het zijn tneslotte de SYNTRA die nieuwe kennis tot op de werkvloer brengen; KMO’s en ondernemers ondersteunen in hun innovatieve plannen.

  • We willen onze dienstverlening versneld aanpassen aan de nieuwe leernoden, meer bepaald een gepersonaliseerde leerweg aanbieden met een profilingtool. We bepalen de geschikte digitale/hybride leermix per traject en realiseren actuele e-content en streven naar een optimale customer journey.
  • We willen alternatieve, door technologie ondersteunde leerwegen ontwikkelen (technology enhanced learning). We zorgen voor de technische optimalisatie van de leeromgeving.
  • En dit alles met oog voor digitale vaardigheden en drempels van de lerenden, met inzet van coaches voor cursisten en docenten. We meten de tevredenheid van de gebruikers.
2021
Wegwijs in Cybersecurity
Cybersecurity

september 2021

Europa wil ondernemingen en hun werknemers alsook zelfstandige ondernemers sensibiliseren en informeren, ja zelfs opleiden, over het belang van Cybersecurity. SYNTRA AB gaf gevolg aan deze vraag en haalde met trots het project binnen, met voortaan in het aanbod: de opleiding "Wegwijs in Cybersecurity".

Vele ondernemingen werken hybride met online vergaderen, delen van documenten in de cloud enz. Zeker ten tijde van Covid zijn er (vaak snel-snel) heel wat systemen opgezet. Maar werd er toen voldoende stilgestaan bij de veiligheid daarvan? Want ook KMO’s, vrije beroepers en hun medewerkers kunnen slachtoffer worden van hacking, phishing, diefstal van bedrijfs- of cliëntengegevens…met ander woorden van cyber-attacks.

Het goede nieuws: cybersecurity opzetten hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Een goede, gestructureerde awareness van de mogelijke risico’s binnen je organisatie is het allerbelangrijkste.

Onze trainingen focussen zich op de vrije beroepen -omdat deze groep vaak wel over heel wat gevoelige data beschikken- en zijn uitgetest bij vastgoedmakelaars met concrete cases. Ze vertrekken vanuit het 12-stappen plan opgesteld door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), in samenwerking met de Cyber Security Coalition België. Syntra AB versterkt de vrije-beroeper in 3 onderdelen:

  1. Bewustwording creëren bij niet-IT’ers dat cybersecurity hun aandacht verdient en zeker geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Inhoudelijke expertise vergroten is het doel.
  2. Bewustmaking van de concrete gevaren indien cybersecurity genegeerd wordt. Gevaren en opportuniteiten leren herkennen en ingrijpen bij een incident, is hier de boodschap.
  3. Aanzetten tot actie met de aanzet tot een concreet actieplan.

Kortom: Ben jij een zaakvoerder, kantoorhouder, directeur, manager, teamleader, vrije beroeper... ? Kom dan kennismaken met ons aanbod.  In minder dan 3 dagen training, verklein jij aanzienlijk de kans dat jouw organisatie de volgende is die in het nieuws komt als slachtoffer van cybercriminelen! En dat is gerealiseerd, mede dankzij de hulp van Europa (Europa WSE) en Vlaanderen (Vlaio).

Bovendien: Om bedrijven actief aan te moedigen te investeren in cyberveiligheid, voorziet de Vlaams minister van Economie sinds september 2021 via de KMO-portefeuille in een hoger subsidiepercentage voor de aankoop van opleiding rond cybersecurity.

https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=wegwijs%20in%20cybersecurity

Vragen?
Ann De Cnodder
Projectcoördinator

Ann De Cnodder

+32 474 61 80 62